سه شنبه 16 آذر 1400، 7 December 2021


مشخصات آگهی
تعداد بازدید: 77

واردات و فروش ورق استیل فنری‌

بازرگانی و مرکز خرید و فروش ورق فنر خام و آبدار توزیع تسمه های فنری ۷۱۷۶ تسمه های بسته بندی روغنی و مشکی فنری میلگرد های فنری ۷۱۷۶ وارد کننده ورق فسفر برنز و ورق برنج فنری

نام و نام خانوادگی:

حسن پور

موقعیت:

تهران

تاریخ ارسال:

22 آبان 1400 ساعت 21:05

تاریخ انقضا:

30 آبان 1401

تلفن تماس:

02166670292

موبایل:

09191450063

وب سایت:

http://bohlerco.com

پست الکترونیکی:

info@bohlerco.com

آدرس:

تهران - 45 متری زرند - مجتمع تجاری پارسه - طبقه اول - پلاک 117

متن آگهی

واردات و فروش ورق استیل فنری‌

شرکت فیدار مهام پیشرو ، بازرگانی ورق استیل فنری 

واردات و توزیع انواع:
ورقهای‌ فنری‌ و خام
تسمه ، میلگرد و مفتول های فولاد فنری و استیل‌ فنری
انواع تسمه‌های بسته‌بندی‌ و..
فروش انواع لاتون های فولادی و استیل 
تسمه های فولادی در ابعاد گوناگون
ورق های فنر خام و سخت شده(آبدار)
تسمه های بسته بندی مشکی فنری و روغنی
ورق برنج و مس و فسفر برنز
فروش انواع تسمه های بسته بندی فولادی روغنی و گالوانیزه
در ضخامت های مختلف و عرض های مختلف فقط در ورق فنری

تلفن تماس :
02166670716  –  02166670292

تلفن همراه :
09191450093  -  09191450063

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورق ﻓﻨﺮی فیدار مهام پیشرو
ﺑﺎ ﺳﺎﻟـﻬﺎ ﺣﻀـﻮر در ﺑﺎزار ﻓﻮﻻد اﯾﺮان ، ﯾﮑﯽ از ﺑـﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ورق ﻫﺎي ﻓﻨـﺮ ﺧﺎم،ورق ﻫﺎي ﻓـﻮﻻد ﻓﻨﺮي ﺳﺨﺖ ﮐﺎري ﺷﺪه، ورﻗﻬﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮﻧﺰ ﻓﻨﺮي، ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎي ﻓﻨﺮي و ﻧﺮم در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮش رول ﺑﻪ رول و رول ﺑﻪ ﺷﯿﺖ و ﻧﻮردﺳﺮد اﻧﻮاع ورق وﺗﺒﺪﯾﻞ ورﻗﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ اﺑﻌﺎد درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺗـﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

این مجموعه ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ واردات و  ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي و اﺳﺘﯿـﻞ ﻗﺪﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ،ﺧـﻮدرو ﺳﺎزي،ﻧﻔـﺖ،ﮔﺎز،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ،ﮐﺸﺎورزي،ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـﯽ،ﺻﻨـﻌﺖ ﺑـﺮق اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي و رﯾﻠﯽ،ﮐﻔﺶ ، ﻧﺴـﺎﺟﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌـﺪﻧﯽ ، ﺳﯿﻤﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺴـﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟـﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﺎري ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘـﻌﺎل ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

محصولات بازرگانی ورق استیل و فولاد فنری 

انواع رول های فلزی
رول های فولاد فنر خام وآبدار(سخت شده)، استنلس استیل، فسفر برنز، برنج، مس، مس بریلیم، روغنی، گالوانیزه و آلومینیوم

انواع میلگرد و مفتول
فولاد فنر ، استنلس استیل، فسفر برنز، مس، برنج، مس بریلیم، VCN,SPK,100CR6

انواع تسمه های فلزی
فنری مشکی(زیگند)، روغنی (آهنی)، گالوانیزه و استنلس استیل

انواع ورق های فلزی
ورق های نورد سرد و نورد گرم، فولاد فنر خام وآبدار(سخت شده)، استنلس استیل، ضد سایش، فسفر برنز، برنج، مس، مس بریلیم، روغنی، گالوانیزه و آلومینیوم

واردات و فروش محصولات استنلس استیل 

همکاری با آزمایشگاه‌های معتبر برای تست و آنالیز
انجام خدمات برش رول به رول و رول به شیت انواع ورق
برش لیزری، خمکاری و نوردکاری سرد و گرم ورق طبق سفارش مشتری
همکاری با مراکز تخصصی برای انجام عملیات حرارتی و سخت کاری
فروش تسمه فنر خام برای ساخت انواع تیغه و تیغه‌های آسیاب
آمادگی همکاری با صنایع نظامی، نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، نساجی و تولید کنندگان لوازم خانگی

واردات و فروش ورق استیل فنری‌


این مطلب را به اشتراک بگذارید:
تبلیغات
چند آگهی دیگر
------

تامین کننده موتور گی...